Nördvarning på det här inlägget: det består till största delen av källkod till LaTeX. Om du inte använder detta program eller har för avsikt att göra det kan du sluta läsa här.

Jag tänkte bara att det kanske vore kul för någon att se hur jag åstadkom det utseende som mitt fanzine hade i ett antal nummer. Det är lite underligt på sina sätt, för jag gjorde det på detta sätt bland annat för att göra det utrymmeseffektivt så att jag kunde spara lite pengar och papper i kopieringen. Dessutom gjorde jag innermarginalerna bredare än yttermarginalerna helt enkelt för att jag ville häfta med två eller tre häftklamrar längs kanten och ville ha lite extra utrymme för att kunna häfta slarvigt utan att det skulle bli problem att läsa.

En del av det hela förklaras också av att jag lekte och experimenterade med vad man kan göra i LaTeX, mest för att det var kul och inte för att det gav någon särskild typografisk elegans. Jag blev aldrig riktigt nöjd med hur jag typsatte brevspalten, och ändrade lite på det ibland — här är ett exempel på hur jag gjorde.

OK, här kommer koden (man får förstås ersätta eps-bilder med jpg eller pdf om man använder pdflatex, som jag har gjort på sistone):


\documentclass[10pt,a4paper,twoside]{report}
\usepackage[swedish]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{picinpar}
\usepackage{multicol}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{epsfig}
\usepackage{ulem}


\topmargin 0pt
\headsep 0pt
\headheight 0pt
\oddsidemargin 20pt
\evensidemargin -20pt
\textwidth 16cm
\textheight 24cm
%
\newenvironment{Brev}[1]{\begin{sffamily}\bigskip \textbf{#1} \newline \noindent
}{\newline \end{sffamily}}
%
\newenvironment{zinequote}{\begin{ttfamily}\bigskip\noindent}{\bigskip \end{ttfa
mily}}
%
\newenvironment{Boxedminipage}%
{\begin{Sbox}\begin{minipage}}%
{\end{minipage}\end{Sbox}\Ovalbox{\TheSbox}}
%
\newenvironment{Boxedminifig}%
{\begin{Sbox}\begin{minipage}}%
{\end{minipage}\end{Sbox}\fbox{\TheSbox}}
%
%
%
\setlength{\columnsep}{20pt}
\setlength{\columnseprule}{0pt}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{document}
%
\begin{center}
%
\Huge
%
\textsc{Folk och fans i landet Annien}


\vspace{2cm}


\epsfig{file=../illos/fig1.eps,height=4cm,angle=0}\\
\label{konstnär1}


\vspace{1cm}
\Large{Nr XX, månad år}
\end{center}
\normalsize
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{Boxedminipage}{15cm}
\vspace{0.3cm}


\noindent Detta är \textit{Folk och fans i landet Annien} nr XX,
månad år --- ett fanzine för, om och av science
fiction-fans. Ansvarig för detta är Åka (Anna Davour). Bidrag, brev
och annat kan skickas till henne. Bilderna är gjorda av NN. Detta fanzine är typsatt med \LaTeX .


\vspace{0.3cm}
\end{Boxedminipage}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\pagebreak
%
\begin{multicols}{2}[\section*{Rubrik}]


\subsection*{Underrubrik}


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text


\begin{center}
***
\end{center}


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text


\raggedleft{$\diamondsuit$ {\it Åka}}


\end{multicols}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\vspace{0.5cm}


\begin{center}
\epsfig{file=../illos/fig7.eps,height=3cm,angle=0}\\
\label{konst7}
\end{center}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
\begin{multicols}{2}[\section*{Självreflektion}En brevspalt]


\begin{Brev}{Någon Trevlig}


Tänkte bara tacka för FofilA.


Någon
\end{Brev}


Svar från redaktören


\begin{flushright}
$\diamondsuit$ {\it Åka}
\end{flushright}


\end{multicols}


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{Boxedminipage}{15cm}


%\vspace{0.3cm}
%
\begin{center}
%\textbf{I nästa nummer:}\\
$\diamondsuit$ Det var allt för den här gången! $\diamondsuit$
%\textbf{Utkommer troligen }
\end{center}
%
%\vspace{0.3cm}
\end{Boxedminipage}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}

Annonser